De geschiedenis

Basisschool Het Mosterdzaadje heeft een lange geschiedenis. In 1889 werd Vereniging “Het Mosterdzaadje” opgericht. Deze vereniging had ten doel  “…onder hare leden liefde, achting en eendrachtige samenwerking aan te kweeken”, maar ook “het doen geven van godsdienst- en gewoon lager onderwijs”.

In 1890 had de opening van het gebouw plaats. De school begon met 28 leerlingen. Nu, anno 2018, telt de school 87 leerlingen. De vereniging is in haar 125-jarig bestaan door moeilijke maar ook door mooie momenten heengegaan.

Dat de vereniging en de van haar uitgaande school nog steeds bestaan is niet te danken aan ons. Het is een wonder dat, ondanks ons, de Heere nog wilde doorgaan met Zijn werk. Iedere zondag wordt in het verenigingsgebouw, waarin voorheen ook de school gehuisvest was, Gods Woord verkondigd. En ook dit jaar mag op school weer onderwijs gegeven worden gebaseerd op de Bijbel.

Nog steeds is er een nauwe band tussen de zondagse diensten in de kapel en onderwijs dat op school gegeven wordt. In de huidige statuten wordt het doel van de vereniging omschreven als het …(doen) verkondigen door godsdienstonderwijs, daarnaast instandhouding van een school voor reformatorisch onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het beleggen van samenkomsten in het verenigingsgebouw, het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het reformatorisch onderwijs behoort en voorts met alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

In de jaren 1905/06 werden het verenigingsgebouw en de meesterswoning gebouwd. Vanaf die tijd tot eind jaren zestig werd er les gegeven in de kapel. Sinds de 70-er jaren wordt er les gegeven in lokalen achter de kapel.

Ieder kind is in principe welkom op school. Wel verwachten we van de ouders dat zij de grondslag van de school respecteren en dat alle leerlingen zich houden aan de regels.

Het Mosterdzaadje is een kleine maar gezellige en actieve school met een fijn, enthousiast team.  We hechten als school niet alleen sterk aan kwalitatief goed onderwijs, maar vinden het welbevinden van de leerlingen minstens zo belangrijk. Het welbevinden van de leerlingen is een voorwaarde om goed te kunnen leren.
Met grote betrokkenheid zetten personeel, bestuur, ouders en vrijwilligers dagelijks de schouders onder het werk in het Koninkrijk der Hemelen.

“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is ‘t het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.” (Mattheüs 13:31-32)

Het Mosterdzaadje 2022-2023

Het klimaat van de school

De omgang tussen leerlingen en leerkrachten wordt bepaald door het uit overtuiging handelen volgens de normen en waarden welke Gods Woord ons stelt. Vanuit deze normen en waarden is het bouwen aan een goed pedagogisch klimaat mogelijk. Leerlingen en leerkrachten respecteren en waarderen elkaars gaven.
Aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van ieders persoon is van wezenlijk belang om elkaar een plaats te geven, te leren kennen en te leren waarderen. Maar ook correctie en straf behoren tot de middelen om de kinderen beter inzicht te geven in het eigen handelen, te werken aan een goed klimaat en aan een goede relatie tussen leerlingen en leerkrachten. Het samen vieren van vreugdevolle zaken en het samen gedenken van verdrietige zaken behoort wezenlijk bij ons onderwijs.

Hoe doen we het?

Elk jaar wordt met iedere groep een bepaald onderdeel van de leerstof afgewerkt. We proberen aan te sluiten bij het niveau van ontwikkeling van de kinderen. Een groot aantal kinderen leert in één schooljaar de leerstof die voor dat ene jaar bestemd is. Voor een aantal leerlingen wordt daarvan met redenen omkleed afgeweken.
Doordat de meeste groepen klein zijn, wordt er vaak in “groepen” gewerkt.

Groepsgrootte

De groepen op onze school zijn relatief klein. Een leerkracht heeft dus een goed overzicht en weet direct wie er niet is en wat er speelt. Uitgangspunt is een maximale groepsgrootte van 20 leerlingen, hoewel er in specifieke gevallen ruimte is voor uitzonderingen.

Wie kunt u tegen komen in de school?

De directeur, de groepsleerkrachten, coördinator leerlingenzorg (Interne Begeleider)
Onderwijsassistenten, Administratief medewerker, ICT-er, en medewerker kwaliteitszorg

De activiteiten voor de kinderen

Kerndoelen en eigen accenten, Godsdienstonderwijs, Activiteiten in onderbouw, Nederlands, Engels
Rekenen/wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs
Informatie- en communicatie technologie (ICT), Diverse activiteiten

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Vanaf het begin van de schooltijd willen we de kinderen zo goed mogelijk volgen in hun ontwikkeling. Daartoe wordende vorderingen in een leerlingvolgsysteem (LVS) vastgelegd. De leerkracht van de kleuters doet dat door middel van observatie van gedrag en vorderingen van de kinderen. Hierbij maakt ze gebruik van het
Pravoo leerlingvolg-systeem. In groep 2 worden Cito-toetsen voor taal en rekenen afgenomen.
In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we het Cito leerlingvolgsysteem om de vorderingen bij rekenen, lezen
en spellingvaardigheid vast te leggen en om aanwijzingen te kunnen krijgen wanneer extra hulp nodig is. Daarbij letten we ook op het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Vorig jaar hebben we het leerlingvolgsysteem ParnasSys ingevoerd. Hiermee is het mogelijk om de resultaten vast te leggen en kwaliteitsanalyses te maken. Dit betekent een belangrijke stap in het verder ontwikkelen van de kwaliteit van leerling-zorg.

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

Naast de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ in de groep gaan we er met de leerlingen ook regelmatig op uit. We brengen bezoeken aan instellingen en organisaties of laten hen op school komen. Een aantal voorbeelden:

-Het bezoek bij de Rabobank met uitgebreide rondleiding en uitleg over het geldverkeer.
-Naar het dierenpark.
-Ambulance en brandweer. Deze hulpdiensten komen op school of worden bezocht.
-In het kader van de bevrijding en dodenherdenking wordt ook vaak een bezoek gebracht aan een
monument of museum.
-Een project over openbaar vervoer, waarbij leerlingen in de bovenbouw zelf een reis plannen naar een door
hen gekozen locatie

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Bij ons op school zijn er verschillende vormen van ouderhulp. Deze worden hieronder beknopt weergegeven.
– Het assisteren bij praktische werkzaamheden
We kunnen hierbij denken aan: assisteren bij een spelletjesdag, helpen bij de jaarlijkse schoonmaak,     kopiëren, klaar maken van de schoolkrant, verrichten van schoonmaak- werkzaamheden op het plein, klussen in en rond de school (schilderwerkzaamheden, schoolplein e.d.). Een aantal van deze activiteiten wordt gecoördineerd door de oudercommissie.
– Het geven van leesbegeleiding aan groepjes leerlingen
Wekelijks zijn er leesmoeders om met groepjes leerlingen te lezen.
– Lesgevende hulp
Wilt u graag ondersteunen bij creatieve lessen? We vinden het fijn wanneer ouders of grootouders die daarbij een specifieke deskundigheid hebben ons helpen. U kunt hierover contact opnemen met school.
– Pleinwacht
Tijdens de middagpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur houdt een ouder of vrijwillige toezicht op het  plein. Eén van de leerkrachten geeft waar nodig ondersteuning en heeft de eindverantwoordelijkheid

Oudercommissie

De oudercommissie verricht allerhande ondersteunende activiteiten rond het schoolgebeuren.
Enkele activiteiten van de oudercommissie zijn het regelen van huishoudelijke zaken rond een ouderavond,
de viering van Koninginnedag, regelen en vullen van de oud papiercontainer, en een deel van het onderhoud van het plein. In het huishoudelijk reglement van de oudercommissie zijn de taken van de commissie nader uitgewerkt.

Hoofdluis

Er is een werkgroep hoofdluis, bestaande uit een aantal ouders, geschoold door de GGD, welke jaarlijks een aantal malen alle leerlingen controleren op de aanwezigheid van hoofdluis.

In de schoolgids kunt U nog veel meer informatie vinden over onze school.